Lietuvos finasų maklerių asociacijos

Etikos kodeksas

Vartojamos sąvokos
1. Profesinio elgesio etika
2. Informacijos apie klientą rinkimas
3. Rekomendacijos klientams
4. Teisingos kainos, komisiniai ir įkainiai
5. Kliento informavimas apie paslaugų įkainius ir prievolių užtikrinimo būdus
6. Pavedimų vykdymas
7. Dokumentų ir informacijos perdavimas
8. Sandorių ir kainų skelbimas
9. Siūlymai pirkti ar parduoti vertybinius popierius už nurodytą kainą
10. Emitento įgaliojimai
11. Kitų Asociacijos narių darbuotojų skatinimas ir apdovanojimas
12. Kliento informavimas apie kontroliavimą
13. Įgaliotinių sąskaitos
14. Klientų piniginės lėšos ir vertybiniai popieriai
15. Išrašai iš klientų sąskaitų
16. Priežiūra
17. Dokumentacija
18. Informacijos apie finansinę padėtį atskleidimas
19. Santykiai su įmonėmis, nepriklausančiomis Asociacijai
20. Asmenų, susijusių su kitais Asociacijos nariais, sudaromi sandoriai
21. Veikla, nenumatyta darbo sutartyje su įmone
22. Ryšiai su visuomene
23. Interesų susidūrimas
24. Manipuliavimas rinka ir kainomis
25. Prekyba naudojantis nevieša informacija
26. Konfidenciali informacija
27. Ginčų sprendimas
28. Kodekso taikymas

VARTOJAMOS SĄVOKOS
Asociacijos narys. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, priklausantis NFMA.

Asmenys, susiję su Asociacijos nariu. Asociacijos nario stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, akcininkai, turintys daugiau kaip 10 procentų balsų, vadovai ir finansų makleriai.

Interesų susidūrimas. Situacija, kai Asociacijos nario interesai prieštarauja jo įsipareigojimams klientui, arba kai nario įsipareigojimai vienam klientui prieštarauja kito kliento interesams.

Manipuliavimas rinka. Situacija, kai:
a) siekiama dirbtinai sukurti įspūdį, jog aktyviai vyksta prekybą kokiu nors vertybiniu popieriumi;
b) makleris vienas ar kartu su kitais asmenimis sudaro sandorį ar kelis sandorius vertybiniais popieriais ir dėl to dirbtinai padidinama arba sumažinama jų kaina;
c) makleris ar koks nors kitas asmuo platina ar skleidžia informaciją apie tai, kad vertybinio popieriaus kaina pakils (nukris) ar gali pakilti (nukristi) dėl vieno ar kelių asmenų veiksmų rinkoje, kuriais siekiama padidinti ar sumažinti to vertybinio popieriaus kainą;
d) makleris ar kitas asmuo, parduodantis (siūlantis parduoti) ar perkantis (siūlantis pirkti) vertybinį popierių, paskelbia pareiškimą apie tą vertybinį popierių turėdamas tikslą paskatinti jo pirkimą arba pardavimą, ir tas pareiškimas apie bet kokį esminį įvykį tuo metu ir tomis aplinkybėmis yra neteisingas arba klaidinantis, arba jei makleris (kitas asmuo) žinojo ar turėjo žinoti, kad pareiškimas neteisingas arba klaidinantis;
e) už atlyginimą, gaunamą tiesiogiai ar netiesiogiai iš maklerio ar kitų asmenų, parduodančių (siūlančių parduoti) arba perkančių (siūlančių pirkti) vertybinį popierių, (turint tikslą paskatinti to vertybinio popieriaus pirkimą arba pardavimą) platinama arba paskelbiama informacija apie tai, kad vertybinio popieriaus kaina pakils (nukris) ar gali pakilti (nukristi) dėl vieno ar kelių asmenų veiksmų rinkoje, kuriais siekiama padidinti ar sumažinti to vertybinio popieriaus kainą.

Rinkos reguliuotojai. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, Nacionalinė vertybinių popierių birža ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas.

Esminė informacija. Kiekviena informacija, kuri gali paskatinti investuotojo apsisprendimą pirkti arba parduoti emitento vertybinius popierius arba kuri gali turėti poveikį jų rinkos kainai.

Nevieša informacija. Esminė informacija, kuri nebuvo viešai skelbta ir todėl nėra pasiekusi rinkos ir visuomenės, arba konfidenciali informacija.

Kodeksas. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų etikos kodeksas.

Klientas. Bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuriam Asociacijos narys teikia paslaugas.

Įgaliotinių sąskaitos. Klientų vertybinių popierių ir pinigų sąskaitos, kurias pagal klientų įgaliojimą savo nuožiūra tvarko Asociacijos narys.
į pradžią

PROFESINIO ELGESIO ETIKA
Asociacijos narys, užsiimantis savo verslu, turi atitikti aukštus komercinės garbės standartus ir laikytis visiems vienodai ir teisingai taikomų sąžiningos prekybos principų. Asociacijos narys turi vienodai traktuoti visus klientus, nė vienam neteikdamas pirmenybės.
į pradžią

INFORMACIJOS APIE KLIENTĄ RINKIMAS
Dirbdamas su klientu, Asociacijos narys privalo žinoti jo poreikius bei interesus. Prieš priimdamas pavedimą pirkti vertybinius popierius Asociacijos narys turi stengtis surinkti apie savo klientą šią informaciją:
a) investavimo į vertybinius popierius tikslai;
b) ankstesnė patirtis, sukaupta investuojant į atskirų rūšių vertybinius popierius;
c) kliento žinios apie atskirų rūšių vertybinius popierius;
d) pasirengimo rizikuoti laipsnis;
e) kliento finansinė padėtis;
f) ryšiai su kitais Asociacijos nariais arba kitais viešosios apyvartos tarpininkais;
g) vidinės informacijos turėjimas;
h) kiekviena kita informacija, kurią Asociacijos narys gali laikyti reikšminga pateikiant rekomendacijas dėl investavimo.
į pradžią

REKOMENDACIJOS KLIENTAMS
Rekomenduodamas klientui pirkti, parduoti arba keisti vertybinius popierius Asociacijos narys turi turėti tvirtą pagrindą manyti, kad remiantis kliento pateiktais duomenimis apie turimus kitus vertybinius popierius, finansinę padėtį bei poreikius, tokios rekomendacijos yra tinkamos tam klientui.
Asociacijos narys neturi teisės:
a) rekomenduoti klientui spekuliacinių vertybinių popierių nežinodamas arba nemėgindamas gauti informacijos apie kliento poreikius ir interesus;
b) rekomenduoti klientui pirkti arba tęsti pirkimo sandorius, kai viršijamos jo finansinės galimybės sumokėti.
į pradžią

TEISINGOS KAINOS< KOMISINIAI IR ĮKAINIAI
Asociacijos narių teikiamų paslaugų įkainiai turi būti nustatomi remiantis vienodais visiems klientams įkainių (komisinių) nustatymo principais.
Jeigu Asociacijos narys sudaro sandorį su klientu savo sąskaita, jis turi pirkti vertybinius popierius arba juos parduoti už tinkamą kainą, atsižvelgdamas į visas aplinkybes.
Jeigu Asociacijos narys veikia kaip savo kliento įgaliotinis, tai sudarydamas sandorį jis neturi teisės taikyti klientui aukštesnių įkainių arba priskaičiuoti didesnių komisinių, negu įprasta mokėti už atitinkamą paslaugą atsižvelgus į visas aplinkybes.
į pradžią

KLIENTO INFORMAVIMAS APIE PASLAUGŲ ĮKAINIUS IR PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO BŪDUS
Prieš teikdamas paslaugą Asociacijos narys privalo deramai supažindinti klientą su:
a) visomis už teikiamą paslaugą mokamų mokesčių, rinkliavų, mokėjimų ir pan. rūšimis, įkainiais bei jų skaičiavimu;
b) iš kliento reikalaujamų prievolių užtikrinimo būdais, jeigu tai yra susiję su teikiamos paslaugos pobūdžiu, garantijų dydžiu bei jų skaičiavimu;
c) visomis su teikiama paslauga netiesiogiai susijusiomis kliento išlaidų rūšimis, įkainiais, jų skaičiavimu.
į pradžią

PAVEDIMŲ VYKDYMAS
Asociacijos narys, gavęs kliento pavedimą pirkti ar parduoti vertybinius popierius turi stengtis rasti jiems geriausią rinką ir kuo geriau įvykdyti kliento pavedimą.
į pradžią

DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PERDAVIMAS
Asociacijos narys privalo perduoti visus dokumentus ir emitento jam pateiktą informaciją kiekvienam akcijų savininkui, kurio akcijas apskaito Asociacijos narys, jeigu emitentas to prašo ir jeigu jis padengia perdavimo išlaidas.
į pradžią

SANDORIŲ IR KAINŲ SKELBIMAS
Asociacijos nariui draudžiama skelbti ar platinti, skatinti skelbti ar platinti informaciją arba pranešti apie sandorius, neįsitikinus, kad tie sandoriai iš tikrųjų sudaryti, taip pat pranešti už vertybinius popierius siūlomą (prašomą) kainą neįsitikinus, kad tai iš tikrųjų ta kaina, kuri siūloma (prašoma) už vertybinius popierius.
į pradžią

SIŪLYMAI PIRKTI AR PARDUOTI VERTYBINIUS POPIERIUS UŽ NURODYTĄ KAINĄ
Asociacijos nariui draudžiama siūlyti pirkti (parduoti) vertybinius popierius už nurodytą kainą, jeigu jis nėra pasirengęs nupirkti (parduoti) tų vertybinių popierių už tokią kainą ir tokiomis sąlygomis, kurias nurodė pateikdamas pasiūlymą.
į pradžią

EMITENTO ĮGALIOJIMAI
Jeigu Asociacijos narys, veikdamas kaip emitento įgaliotinis (patikėtinis) arba atlikdamas kitokias funkcijas, gauna informacijos, susijusios su vertybinių popierių nuosavybe, jis negali naudotis ta informacija turėdamas tikslą gauti pelno ar kitokios naudos.
į pradžią

KITŲ ASOCIACIJOS NARIŲ DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS
Asociacijos narys arba su juo susijęs asmuo neturi teisės dovanoti ko nors vertingo arba leisti, kad būtų dovanojama netgi ir nedidelė suma, jeigu toks apdovanojimas kokiu nors būdu yra susijęs su jį gaunančio asmens ar jo darbdavio verslu.
į pradžią

KLIENTO INFORMAVIMAS APIE KONTROLIAVIMĄ
Jeigu Asociacijos narys kontroliuoja emitentą arba yra jo kontroliuojamas, jis privalo apie tai informuoti klientą. Kontroliavimas šiuo atveju suprantamas taip, kaip ir Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatyme.
į pradžią

ĮGALIOTINIŲ SĄSKAITOS
Asociacijos narys negali atlikti jokių veiksmų su kliento vertybiniais popieriais ar pinigais, esančiais jo sąskaitose, jeigu klientas nėra raštu įgaliojęs to daryti. Asociacijos narys, kuris yra atidaręs įgaliotinio sąskaitą, negali sudaryti jokių pirkimo arba pardavimo sandorių toje sąskaitoje, jeigu sandorių apimtis ir vykdymo dažnumas viršija sąskaitos lėšas, duotus įgaliojimus ar prieštarauja įgaliojusiojo interesams. Asociacijos narys privalo nedelsdamas raštu patvirtinti kiekvieną gautą įgaliojimą ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį patikrinti įgaliojusiųjų sąskaitas, kad būtų nustatyti sandoriai, kurių apimtis ir vykdymo dažnumas viršija sąskaitos lėšas ir prieštarauja įgaliotinio interesams, ir kad tokiems sandoriams būtų užkirstas kelias. Asociacijos narys ir su juo susiję asmenys negali sudaryti vertybinių popierių pirkimo arba pardavimo sandorių, kurių tikslas yra tiktai gauti komisinius. Asociacijos narys, sudaręs raštišką sutartį su klientu, pastarajam pageidaujant privalo informuoti jį apie šio Kodekso nuostatas, reguliuojančias Asociacijos nario santykius su klientais. Asociacijos narys gali sujungti to paties kliento pavedimus ir sudaryti vieną sandorį arba išskaidyti vieną pavedimą į kelis sandorius, jeigu tai geriausiai atitinka kliento interesus, išskyrus tuos atvejus, kai tokius veiksmus yra uždraudęs klientas arba biržos prekybos taisyklės.
į pradžią

KLIENTŲ PINIGINĖS LĖŠOS IR VERTYBINIAI POPIERIA
Asociacijos narys privalo naudoti kliento pinigines lėšas arba vertybinius popierius tiktai ta tvarka, kuri nustatyta sutartyje su klientu.

Asociacijos narys negali pasiskolinti arba paskolinti kitiems kliento sąskaitoje apskaitomų vertybinių popierių, išskyrus tuos atvejus, kai Asociacijos narys yra gavęs kliento leidimą tokiems veiksmams.

Asociacijos narys turi apskaityti kliento vertybinius popierius ir pinigines lėšas atskirose, atitinkamai identifikuotose sąskaitose.

Asociacijos narys arba su juo susijęs asmuo negali suteikti klientui garantijų dėl nuostolių jo vertybinių popierių sąskaitoje atlyginimo, jeigu Asociacijos narys neturi pakankamai lėšų šiems įsipareigojimams įvykdyti.
į pradžią

IŠRAŠAI IŠ KLIENTŲ SĄSKAITŲ
Asociacijos narys privalo pateikti klientui išrašus iš jo vertybinių popierių ir pinigų sąskaitų Rinkos reguliuotojų nustatyta tvarka ir terminais, sutartyje numatytais atvejais arba klientui pareikalavus.
į pradžią

PRIEŽIŪRA
Asociacijos narys turi raštu parengti ir patvirtinti darbuotojų Veiklos priežiūros taisykles ir jų laikytis. Veiklos priežiūros tikslas yra siekti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų norminių aktų, taip pat ir šio Kodekso. Už priežiūros vykdomą atsakingas Asociacijos narys.
Asociacijos nario parengtose Veiklos priežiūros taisyklėse turi būti nurodytos darbuotojų pareigos, darbo vieta, darbuotojo priežiūrą vykdančio asmens pareigos. Asociacijos narys turi registruoti visus priežiūrai vykdyti paskirtus asmenis bei jų paskyrimų datas. Tokius įrašus Asociacijos narys turi saugoti ne mažiau kaip trejus metus.
Asociacijos nario patvirtintas Veiklos priežiūros taisyklių egzempliorius turi būti laikomas ir saugomas visose vietose, kur jo vardu vykdoma veikla. Jeigu įstatymuose, kituose teisės aktuose ar šiame Kodekse padaromos pataisos, kiekvienas Asociacijos narys privalo per 2 mėnesius padaryti pataisas ir Veiklos priežiūros taisyklėse.
į pradžią

DOKUMENTACIJA
Asociacijos narys privalo laikyti ir saugoti apskaitos dokumentus, korespondenciją bei informaciją taip, kaip reikalaujama įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiame Kodekse.

Asociacijos narys turi atskirai laikyti ir saugoti visus raštiškus klientų skundus ir duomenis apie savo veiksmus dėl tų skundų. Skundas – tai bet koks raštiškas kliento arba kliento vardu veikiančio asmens pareiškimas, kuriame yra skundžiamasi veikla, kurioje dalyvauja Asociacijos narys ir su juo susiję asmenys, reiškiamas nepasitenkinimas dėl kokio nors sandorio sudarymo arba patarimo jį sudaryti, arba disponavimo to kliento piniginėmis lėšomis ar vertybiniais popieriais.
į pradžią

INFORMACIJOS APIE FINANSINĘ PADĖTĮ ATSKLEIDIMAS
Nuolatiniam klientui pareikalavus, Asociacijos narys privalo sudaryti jam sąlygas susipažinti su informacija, susijusia su Asociacijos nario finansine padėtimi, pateikiama naujausiame balanse. Nuolatiniu klientu laikomas toks klientas, kuris Asociacijos nariui yra pateikęs daugiau kaip penkis pavedimus per metus.
į pradžią

SANTYKIAI SU ĮMONĖMIS, NEPRIKLAUSANČIOMIS ASOCIACIJAI
Asociacijos narys įmonei, nepriklausančiai Asociacijai, negali teikti tokių nuolaidų, privilegijų, kokių jis neteikia kitiems Asociacijos nariams. Šio punkto nuostatos netaikomos užsienio finansų maklerio įmonėms, kurios negali priklausyti šiai Asociacijai.
į pradžią

ASMENŲ, SUSIJUSIŲ SU KITAIS ASOCIACIJOS NARIAIS, SUDAROMI SANDORIAI
Asociacijos narys, sudarantis vertybinių popierių pirkimo arba pardavimo sandorį asmens, susijusio su kitu Asociacijos nariu darbo santykiais, pavedimu, turi įsitikinti, kad toks sandoris neprieštarauja kito Asociacijos nario interesams.
Jeigu Asociacijos narys žino, kad kito Asociacijos nario darbuotojas turi arba turės finansinių interesų kurios nors Asociacijos nario tvarkomos sąskaitos, Asociacijos narys privalo:
a) prieš sudarydamas tokį sandorį, raštu pranešti kitam Asociacijos nariui, kuriame dirba tas asmuo, apie ketinimą atidaryti arba tvarkyti tokią sąskaitą;
b) Asociacijos nariui, kurio darbuotojo sąskaitą tvarko kitas Asociacijos narys, pareikalavus, pateikti visą su ta sąskaita susijusią informaciją;
c) pranešti asmeniui, kurio sąskaitą tvarko Asociacijos narys, apie ketinimą pateikti informaciją, kaip reikalaujama a) ir b) punktuose.
Asmuo, susijęs su Asociacijos nariu, prieš atidarydamas sąskaitą arba pateikdamas pavedimą kitam Asociacijos nariui pirkti arba parduoti vertybinius popierius, privalo raštu informuoti ir įmonę, kurioje atidaroma sąskaita, ir įmonę, kurioje dirba pats, apie savo santykius su kitu Asociacijos nariu. Tačiau jeigu sąskaita buvo atidaryta prieš atsirandant darbo santykiams tarp to asmens ir Asociacijos nario, susijęs asmuo privalo informuoti abu Asociacijos narius raštu iš karto, kai tokie santykiai atsirado.
į pradžią

VEIKLA, NENUMATYTA DARBO SUTARTYJE SU ĮMONE
Asmuo, susijęs su Asociacijos nariu ir esantis jo darbuotoju, negali gauti atlyginimą iš kito asmens už veiklą, nenumatytą jo darbo sutartyje su įmone, kurioje jis dirba, išskyrus tuos atvejus, kai jis nedelsdamas raštu praneša apie tai Asociacijos nariui.
į pradžią

RYŠIAI SU VISUOMENE
Asociacijos darbuotojas, atsakingas už rinkos priežiūrą, peržiūrėjęs Asociacijos nario skelbimus arba reklaminę medžiagą ir nustatęs, kad įmonė nesilaiko standartų ir kad yra didelė tikimybė, jog įmonė ir toliau jų nesilaikys, gali reikalauti, kad toks Asociacijos narys pateiktų visus savo reklaminius skelbimus ir/arba reklaminę medžiagą arba bent tuos, kurie susiję su tam tikros rūšies arba klasės vertybiniais popieriais ar paslaugomis.
Kiekvienas Asociacijos narys, spausdinantis reklaminius skelbimus arba leidžiantis pardavimui skirtą literatūrą, turi būti reguliariai tikrinamas. Gavęs raštišką asmens, atsakingo už rinkos priežiūrą, reikalavimą, Asociacijos narys privalo nedelsdamas pateikti jam visą reikalaujamą medžiagą.
Asociacijos nario bendravimas su visuomene turi būti grindžiamas teisingumo ir sąžiningumo principais, o jo pateikiama informacija turi padėti įvertinti faktus, susijusius su konkrečiais vertybiniais popieriais.
Bendraujant su visuomene yra draudžiama daryti nepagrįstus arba klaidinančius pareiškimus. Asociacijos narys neturi teisės skelbti arba platinti jokio viešo pareiškimo, jei skelbiamoje informacijoje jam yra žinomas bent vienas neteisingas faktas, arba jei pareiškimas yra kitaip neteisingas arba klaidinantis. Darant pareiškimą turi būti atkreiptas dėmesys į bendrąjį kontekstą, kuriame informacija buvo paskleista, į auditoriją, kuriai informacija buvo skirta, į informacijos aiškumą.
Teikdamas viešas rekomendacijas, Asociacijos narys turi turėti pakankamą pagrindą tokioms rekomendacijoms. Pirmiausia privaloma informuoti apie tai, kokia vertybinių popierių kaina yra tuo metu, kai teikiama informacija, taip pat pranešti, jei:
a) Asociacijos narys kuria rinką rekomenduojamiems vertybiniams popieriams ir jis arba su juo susiję asmenys yra pasirengę nupirkti arba parduoti vertybinius popierius už nurodytą kainą;
b) Asociacijos nariui, jo darbuotojams, susijusiems asmenims priklauso išvestiniai vertybiniai popieriai, susiję su rekomenduojamais vertybiniais popieriais;
c) per pastaruosius trejus metus Asociacijos narys yra organizavęs ar atlikęs rekomenduojamo emitento vertybinių popierių emisiją.
Skelbiant informaciją, negalima žadėti itin gerų rezultatų, perdėtai arba nepagrįstai pretenduoti į pačius aukščiausius pasiekimus, reikšti nepagrįstą nuomonę arba prognozuoti ateities įvykius neturint tam pagrindo arba nenurodant, kad tai yra tik prognozės.
Informacijoje apie siūlomas investicijas, kuri yra teikiama visuomenei, negali būti pabrėžiama, kad jos garantuoja pelną ar suteikia garantijas, kad bus išvengta nuostolių.
Reklaminėje informacijoje Asociacijos narys turi pateikti teisingus ir konkrečius duomenis apie vertybinius popierius, nurodydamas visus reikšmingus skirtumus. Skirtumai gali būti pateikiami lyginant investavimo tikslus, pardavimo ir valdymo komisinius, likvidumą, saugumą, garantijas ir draudimą, kainos ir pelno svyravimą, mokesčių dydžius, ir bet kokius kitus požymius, kuriais remiantis pateikiami teisingi ir neklaidinantys palyginimai.
Praeityje gautos pajamos arba pelnas negali būti naudojami kaip įrodymas, kad pelnas bus gaunamas ir ateityje
į pradžią

INTERESŲ SUSIDŪRIMAS
Jeigu susiduria Asociacijos nario ir kliento interesai, Asociacijos narys pirmenybę turi teikti kliento interesams.
Interesams susidūrus, Asociacijos narys konflikto turinį privalo atskleisti visoms suinteresuotoms šalims ir sandorį, dėl kurio susidarė konfliktinė situacija, sudaryti tik tada, kai jam neprieštaraus visos šalys.
Asociacijos narys ar su juo susijęs asmuo neturi teisės sudaryti sandorio savo sąskaita, jei dėl to paties vertybinio popieriaus buvo gautas kliento pavedimas, tol, kol nebus įvykdytas kliento pavedimas arba gali sudaryti sandorį tik geresnėmis negu kliento sąlygomis. Iš skirtingų klientų gauti pavedimai su tokiomis pačiomis sąlygomis, turi būti vykdomi pavedimų gavimo tvarka.
Asociacijos narys neturi teisės sudaryti sandorio kliento sąskaita, kai kita sandorio šalis yra FMĮ ar su ja susijęs asmuo, jei toks sandoris nebus palankus Asociacijos nario kliento interesams.
Asociacijos narys ar su juo susijęs asmuo neturi teisės atskleisti informacijos apie savo klientus be jų leidimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas arba šis Kodeksas.
į pradžią

MANIPULIAVIMAS RINKA IR KAINOMIS
Asociacijos nariams ir su jais susijusiems asmenims draudžiama sudaryti bet kokį sandorį arba skatinti kokio nors vertybinio popieriaus pirkimą ar pardavimą, naudojantis manipuliacinėmis, apgaulingomis ar kitokiomis nesąžiningomis priemonėmis, arba užsiimti bet kokiu manipuliavimu rinkoje.
Asociacijos nariams ir su jais susijusiems asmenims draudžiama:
a) naudoti bet kokį būdą apgaulės tikslu;
b) daryti bet kokį neteisingą pareiškimą apie esminį įvykį arba nepaminėti kokio nors esminio fakto, dėl kurio pareiškimas, padarytas tomis aplinkybėmis, tampa klaidinantis;
c) užsiimti veikla, praktika ar verslo forma, kuri gali daryti klaidinantį poveikį asmenims, susijusiems su vertybinių popierių pirkimu arba pardavimu.
Asociacijos nariams ir su jais susijusiems asmenims draudžiama užsiimti veikla, galinčia sukelti neteisingą arba klaidinantį įspūdį dėl vertybinio popieriaus paklausos, kainos ar kitų jo ypatybių, kurios gali paskatinti kitus asmenis sudaryti sandorį, susilaikyti nuo sandorio dėl tokio vertybinio popieriaus arba pasinaudoti ar sulaikyti nuo pasinaudojimo teisėmis, kurias suteikia tas vertybinis popierius.
Asociacijos nariams ir su jais susijusiems asmenims draudžiama sudaryti arba rekomenduoti sudaryti sandorius, kuriais būtų siekiama sukurti klaidinantį vertybinio popieriaus vertės ar aktyvumo įspūdį.
Asociacijos nariams ir su jais susijusiems asmenims draudžiama dalyvauti sandoriuose, kuriuos sudarant realioji vertybinių popierių nuosavybė nesikeičia.
į pradžią

PREKYBA NAUDOJANTIS NEVIEŠA INFORMACIJA
Asociacijos nariams ir su jais susijusiems asmenims draudžiama prekiauti savo arba klientų sąskaita ir jų vardu, tiesiogiai ar netiesiogiai naudojantis nevieša informacija, jie neturi teisės jokiems asmenims, taip pat ir savo šeimos nariams, atskleisti jokios esminės neviešos informacijos.
Asociacijos nariams ir su jais susijusiems asmenims draudžiama inicijuoti rinkos manipuliavimo veiklą ar prekybą patiems arba kartu su kitais asmenimis (nepriklausomai nuo to, ar tie asmenys yra rinkos tarpininkai), pasinaudojant nevieša informacija:
a) kai turima informacija, nėra viešai paskelbta ir jos atskleidimas pažeistų tokio pobūdžio informacijai taikomas taisykles;
b) įvykdant bet kokį nesąžiningą sandorį.
Jeigu Asociacijos narys arba su juo susijęs asmuo turi pagrindo manyti, kad pavedimas duotas remiantis nevieša informacija arba kitaip pažeidžiant įstatymus ar šį Kodeksą, jis turi įspėti klientą, kad toks pavedimas neteisėtas bei informuoti Vertybinių popierių komisija apie gautą tokį pavedimą, ir įstatymų numatytais atvejais privalo nevykdyti pavedimo.
Asociacijos narys privalo pasiteirauti kliento, ar klientas gali būti laikomas asmeniu, turinčiu neviešos informacijos, arba asmeniu, susijusiu su tokiu asmeniu.
į pradžią

KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Teikdamas paslaugas, Asociacijos narys privalo laikytis konfidencialios informacijos saugojimo taisyklių. Taisyklėse turi būti nurodoma, kokia informacija, apie Asociacijos nario veiklą ir apie klientus yra laikoma konfidenciali, atsakomybė už konfidencialios informacijos atskleidimą, atvejai, kai konfidenciali informacija gali būti atskleista rinkos reguliuotojams, teisinėms institucijoms, kliento įgaliotiems asmenims ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų bei Kodekso numatytais atvejais.

Nepriėmus konfidencialios informacijos saugojimo taisyklių arba jų nesilaikant bus pažeistas šis Kodeksas.
į pradžią

GINČŲ SPRENDIMAS
Asociacijos darbuotojas, atsakingas už rinkos priežiūrą, turi būti informuojamas apie visus ginčus, kylančius tarp pačių Asociacijos narių, Asociacijos narių ir rinkos reguliuotojų, Asociacijos narių ir klientų arba kitų rinkos dalyvių. Atsakingam už rinkos priežiūrą Asociacijos darbuotojui pasiūlius, ginčus tarp šalių sprendžia Asociacijos etikos komisija, remdamasi ginčų sprendimo nuostatomis.
į pradžią

KODEKSO TAIKYMAS
Asociacijos nariui arba su ja susijusiam asmeniui pažeidus šį Kodeksą, Asociacijos nariui yra taikomos šios sankcijos:
– įspėjimas;
– piniginė bauda;
– pašalinimas iš Asociacijos.
Asociacijos nariams įspėjimus ir pinigines baudas pagal visuotinio Nacionalinės finansų maklerių asociacijos narių susirinkimo patvirtintas sankcijų skyrimo taisykles skiria Asociacijos etikos komisija už rinkos priežiūrą atsakingo Asociacijos darbuotojo teikimu.
Asociacijos etikos komisijos sprendimą dėl pašalinimo iš Asociacijos turi patvirtinti Asociacijos taryba.
Oficialius išaiškinimus apie Kodeksą teikia Asociacijos taryba.
Kodeksas įsigalioja nuo 1998 m. sausio 1 d.
į pradžią